top of page

HUISREGELS

Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van De Geheime Tuin zijn de Huisregels van De Geheime Tuin van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van De Geheime Tuin te gedragen met goed fatsoen en goede zeden.

 

Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs.

 

Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen (waaronder spuitbussen en CS gas), etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar De Geheime Tuin. De bezoeker verleent medewerking voor eventuele onderzoek in kleding en tassen (fouilleren). In beslag genomen zaken of stoffen worden niet geretourneerd en kunnen worden vernietigd.

 

De Geheime Tuin is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers.

 

Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Geheime Tuin, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

 

Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de De Geheime Tuin of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan het imago van De Geheime Tuin, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) De Geheime Tuin of nabije omgeving van deze locatie en/of het imago van De Geheime Tuin, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

 

De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van De Geheime Tuin en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

 

Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde veiligheidsvoorschriften te houden en/of anderszins door of vanwege De Geheime Tuin gegeven ge- of verboden, kan de Bezoeker de toegang tot het De Geheime Tuin worden ontzegd en worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele ontstane kosten of enige compensatie anderszins.

 

Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken De Geheime Tuin en kunnen door de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild. De Geheime Tuin zal na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.

bottom of page